លទ្ធផល(Result)
អត្រាប្តូរប្រាក់ធៀបនឹងលុយរៀល (Exchange Rate in Khmer Riel)
2017-04-12 09:45:00
រូបិយប័ណ្ណ (Currency) ទិញចូល (Bid) លក់ចេញ (Ask)
()
Canadian Dollar (CAD) 2950.21 3055.2
Vietnamese Dong (VND) 0.1733 0.1795
Euro (EUR) 4191.14 4305.42
US Dollar (USD) 4003 4020
British Pound (GBP) 4943.71 5061.18
Australian Dollar (AUD) 2946.21 3059.22
Thai Baht (THB) 115.4 116.7
Lao Kip (LAK) 0.3731 0.4897
Japanese Yen (JPY) 35.9982 37.1534
អត្រាពី ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ប្រវត្តរូបិយប័ណ្ណ តម្លៃទិញចូល 1USD ធៀបនឹង ប្រាក់រៀល